Podjetje Environ vam nudi strokovno svetovanje na vseh področjih varstva okolja : ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanja voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje, hrupa, kakovostjo zraka, elektromagnetnega sevanja, svetlobnega onesnaževanja in pri zavezancih, ki imajo naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED zavezanci).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi pregleda obratovanja vašega podjetja izdelamo oceno obstoječega stanja in skladnosti poslovanja z zakonodajo s področja varstva okolja ter pripravimo pisno poročilo z navedbo vseh pomanjkljivosti in nepravilnosti. Seznanjeni boste z vsemi nepravilnostmi in pomanjkljivostmi, ki bi jih bilo treba odpraviti oziroma uskladiti.

Pregledamo zakonsko predpisano dokumentacijo in na podlagi ocene obstoječega stanja obratovanja pripravimo predlog uskladitve obratovanja podjetja skladno z zakonodajo s področja varstva okolja. Navedemo vse ukrepe, ki bi jih bilo potrebno izvršiti za uspešno sanacijo poslovanja, skladnega z zakonodajo in jih izvedemo.

Inšpektor za okolje lahko pri vas opravi redni inšpekcijski nadzor ali kontrolni inšpekcijski pregled po izdani odločbi ali opozorilu, ko je ob rednem inšpekcijskem nadzoru ugotovil pomanjkljivosti in nepravilnosti in vam izrekel opozorilo ali izdal odločbo za odpravo nepravilnosti v določenem roku.

V izogib stresu in skrbem, da vaše podjetje ne obratuje v skladu z zakonodajo, vam nudimo strokovno pripravo na pregled inšpektorja za okolje.

Pred napovedanim obiskom inšpektorja za okolje opravimo pregled celotne dokumentacije in zahtev s področja varstva okolja in uskladimo morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Poučimo vas o poteku inšpekcijskega nadzora, skupaj pripravimo vsa letna poročila, načrte ravnanja, poslovnike in obratovalne dnevnike, evidence, ..., tako, da boste samozavestno zastopali vaše podjetje.

Pred kontrolnim inšpekcijskim pregledom po preučitvi izrečenega opozorila ali izdane odločbe saniramo pomanjkljivosti in nepravilnosti, pripravimo dokumentacijo s katero dokažete njihovo odpravo in vas poučimo o nadaljnjem ravnanju.

Inšpektorji za okolje izvajajo nadzor nad spoštovanjem predpisov s področja varstva okolja. V skladu s pooblastili vodijo inšpekcijske upravne postopke in prekrškovne postopke.

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora imajo inšpektorji za okolje v primeru kršitev predpisov, pravico in dolžnost, da odredijo ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določijo, da izvedejo postopke v skladu z zakonom o prekrških, da podajo kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, da predlagajo pristojnemu organu sprejem ukrepov in, da odredijo druge ukrepe in opravijo dejanja, za katere so pooblaščeni z zakonom ali drugim predpisom.

Podjetje Environ vam z večletnimi izkušnjami v inšpekcijskih in prekrškovnih postopkih kot pooblaščenec zavezanca  nudi sodelovanje pri obeh postopkih. Če je bila odločba že izdana, vam uredi vse potrebno za izpolnitev odločbe do roka, ki ga je postavil inšpektor. V primeru, da se odločite za pritožbo na odločbo ali odločbo o prekršku, vam pomaga pri postopku.

Med ponudbo okoljskih storitev sodi tudi izdelava načrtov gospodarjenja z odpadki, s katerimi se izvaja ukrepe preprečevanja nastajanja ali zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravnanja z nastalimi odpadki. Na podlagi pregleda obratovanja podjetja in nastanka odpadkov pri vaši dejavnosti opravimo popis vseh odpadkov, jim dodelimo kvalifikacijske številke odpadkov, določimo ravnanje z njimi in vam izdelamo načrt gospodarjenja z odpadki. Ob vsakem vašem obvestilu o spremembah ravnanja z odpadki, ga ustrezno dopolnimo in popravimo.

Izdelamo vam tudi poslovnike in obratovalne dnevnike za čistilne naprave (komunalne, skupne, industrijske, za odpadne padavinske vode), za lovilnike olj, ki so namenjeni čiščenju industrijske odpadne vode in za ločevalnike maščob, ki so namenjeni čiščenju industrijske odpadne vode.

Pripravimo vam vloge za pridobitev, spremembe ali  podaljšanje okoljevarstvenih dovoljenj, zahteve za ugotovitev ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek) in vloge za vpis v različne evidence (zbiranje, prevoz, trgovanje, posredništvo, ...).

Podjetje Environ vam izdela različne evidence s področja varstva okolja in vas poduči o pravilnem vpisovanju v evidence. Evidence so izdelane tako, da so predpripravljene za letno poročanje. S tem niste obremenjeni z vsakoletnim stresom, ki ga imate, ko morate do 31. marca oddati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto.

Podjetje Environ vam pomaga pri izpolnjevanju evidenčnih listov s katerimi se potrdi oddaja in prevzem pošiljke odpadkov, ko se odpadke premešča na območju RS. Evidenčni list se izpolni z uporabo sistema IS-Odpadki. Veljaven je tedaj, ko ga s svojim elektronskim podpisom potrdita tako pošiljatelj odpadkov kot tudi prevzemnik odpadkov. Za uporabo sistema IS-Odpadki morajo biti izvirni povzročitelj, zbiralec ter izvajalec obdelave registrirani kot uporabniki informacijskega sistema. Za registracijo pa mora oseba imeti kvalificirano digitalno potrdilo. Pošiljatelj odpadkov, ki je njihov izvirni povzročitelj in ni registriran uporabnik informacijskega sistema, mora pisno pooblastiti prevzemnika odpadkov, da v celoti izpolni in potrdi evidenčni list tudi v njegovem imenu.

Podjetje Environ vam nudi pomoč pri letnem poročanju - izpolnjevanju Poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za izvirnega povzročitelja, Poročila o zbiranju odpadkov za zbiralca in Poročila o obdelavi odpadkov za izvajalca obdelave za preteklo koledarsko leto. Poročilo je potrebno oddati najkasneje do 31.3. tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Na podlagi izkušenj vam pomagamo pri izbiri pooblaščenih izvajalcev prvih meritev in obratovalnega monitoringa.

V podjetju Environ vam pripravimo optimizacijo stroškov ravnanja z odpadki. Vzrok za visoke stroške ravnanja z odpadki so običajno v sistemu ravnanja z odpadki.

Optimizacija stroškov ravnanja z odpadki zajema :

- analizo stroškov

- predlog rešitev za zmanjšanje stroškov

- implementacija dogovorjenih rešitev

- spremljanje gibanja stroškov

Kaj pomeni "dajati embalažo v promet"?

To pomeni, da damo v promet npr.  :

-   blago, ki je embalirano v Sloveniji, ali ga prvič uporabimo, če je embaler tega blaga tudi njegov končni uporabnik,

-   embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici Evropske unije ali uvoženo iz tretjih držav, ali ga prvič uporabimo, če je pridobitelj tega blaga tudi njegov končni uporabnik,

-  embalažo, pridobljeno v drugi državi članici EU, uvoženo iz tretjih držav ali proizvedeno v RS, ki ni namenjena za embaliranje blaga, ali jo prvič uporabimo, če je pridobitelj ali proizvajalec te embalaže tudi njen končni uporabnik

Torej ali damo embalirano blago ali embalažo v promet ali prvič uporabimo!

Primer : Če podjetje samo embalira svoje izdelke in jih prodaja svojim kupcem v RS, je ta embalaža prvič dana v promet v RS. Tudi, če je podjetje že embalirane izdelke iz tujine prvič prodalo svojim kupcem v RS, je ta embalaža prvič dana v promet v RS. Prav tako je prvič dana v promet tudi embalaža, ki jo podjetje skupaj z izdelki (npr. surovine iz katerih izdela proizvode), ki jih porabi za opravljanje svoje dejavnosti, na trg RS vnese iz tujine.

Slovenija ima premalo lastnih zmogljivosti za obdelavo odpadkov, zato jih je prisiljena pošiljati ustreznim obratom v tujini. Za te pošiljke mora pošiljatelj pridobiti predpisana soglasja od naše države, ciljne države, kjer se bo odpadke obdelalo, in od vseh držav, skozi katere potaka tranzit.

Izdano soglasje (t.i. notifikacija) je časovno in količinsko omejeno in se nanaša le na eno vrsto odpadka (eno klasifikacijsko številko oziroma EWC). Vsak posamičen prevoz odpadkov mora biti predhodno najavljen vsem zadevnim pristojnim organom. Sama pošiljka mora biti dokumentirana na transportnem obrazcu, na katerem mora prevzemnik potrditi končno obdelavo odpadka.

Prijavitelj pošiljke odpadkov pristojnemu organu predloži prijavni dokument in transportni dokument in drugo zahtevano dokumentacijo. IRSOP na podlagi presoje predložene dokumentacije predlagani pošiljki odpadkov ugovarja, če za to obstajajo razlogi, če pa so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za izvedbo pošiljke, izda soglasje. Soglasje se praviloma izda za eno koledarsko leto.

Podjetje Environ vam pripravi prijavo in vso zahtevano dokumentacijo in vas zastopa v postopku pridobitve soglasja.

Izvedemo simulacijo inšpekcijskega nadzora iz vseh področij varstva okolja (ravnanje z odpadki, hrup, emisije v zrak, emisije v vode, skladiščenje nevarnih tekočin, ravnanje z fluoriranimi toplogrednimi plini in ozonu škodljivimi snovmi), ki obsega :

 - ogled dejavnosti

 - pregled izpolnjevanja obveznosti

   (pregled dokumentacije : monitoringi, evidence, poročila, dovoljenja, soglasja, ...)

 - izdelava zapisnika simuliranega inšpekcijskega nadzora

 - izdelava mnenja in svetovanje pri usklajevanju neizpolnjenih zahtev

   s področja varstva okolja z navedbo morebitnih kazni

 

Namen simulacije inšpekcijskega pregleda je ugotovitev stanja obratovanja in odstopanje ravnanja v primerjavi s predpisanim ravnanjem določenim v zakonodaji s področja varstva okolja, preučitev obveznosti, ki bi jih bilo potrebno spoštovati in morebitne nepravilnosti, ki bi jih  bilo potrebno odpraviti.

Naložba v izobraževanje in usposabljanje je najboljša investicija za uspešno prihodnost podjetja, zato za vas organiziramo izobraževanja - predavanja, delavnice, seminarje, ... z vseh področij varstva okolja.

Izobraževanja vsebinsko in izvedbeno prilagodimo ter jih pripravimo po vaših željah. Pripravljamo jih za večja podjetja in tudi za majhna podjetja, kjer zaposleni pogosto opravljajo več funkcij in tako težko sledijo vsem novostim in spremembam s področja varstva okolja. Pri tem poskušamo, ne glede na izbrano temo, da so čimbolj zanimiva in podprta s praktičnimi primeri. Udeleženci vedno prejmejo literaturo in dobijo odgovore na vprašanja tako med izobraževanjem, kot tudi kasneje.