Zavezanec za zagotovitev prvega ocenjevanja hrupa in obratovalnega monitoringa je upravljavec vira hrupa.

 

Prvo ocenjevanje hrupa je ocenjevanje hrupa, ki se izvede po prvem zagonu novega vira hrupa ali po znatni spremembi vira hrupa. Prvo ocenjevanje hrupa se izvede na osnovi meritev hrupa ali modelnega izračuna hrupne obremenjenosti na podlagi računskih metod:
– po prvem zagonu novega vira hrupa ali
– po znatni spremembi obratovanja ali rekonstrukciji obratujočega vira hrupa ali
– po izvedenih ukrepih zmanjšanja ali preprečevanja širjenja hrupa obratujočega vira hrupa.

Ocenjevanje hrupa se izvede v času poskusnega obratovanja, če pa to v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ni določeno, pa po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer oziroma pod dejanskimi obratovalnimi pogoji, vendar ne pozneje kot 15 mesecev po zagonu.


Obratovalni monitoring je izvajanje občasnega ocenjevanja hrupa, ki nastaja zaradi uporabe vira hrupa ali zaradi njegovega obratovanja, če je vir hrupa naprava, pri čemer je treba ocenjevati hrup pri največji proizvodni zmogljivosti naprave, ali če to ni mogoče zagotoviti, pri obratovanju vira hrupa, ki povzroča največjo obremenjevanje okolja zaradi hrupa. Zavezanec mora zagotoviti obratovalni monitoring za:
– avtocesto, hitro cesto, glavno cesto I. in II. reda, regionalno cesto I., II. In III. reda in cesto, na kateri letni pretok presega milijon

   vozil enkrat v obdobju petih let,
– glavno železniško progo in regionalno železniško progo vključno s pripadajočimi železniškimi postajami enkrat v obdobju petih let,
– letališče in helikoptersko vzletišče enkrat v obdobju petih let,
– pristanišče, skladišče ali druge odprte površine za pretovor blaga, če letna masa tega blaga presega 10.000 ton enkrat v obdobju treh

   let,
– odprto parkirišče na katerem letni pretok vozil presega milijon vozil, razen tistih, ki so v skladu s predpisom, ki ureja javne ceste, del

   avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. in II. reda ali regionalne ceste I., II. In III. reda, enkrat v obdobju treh let, in
– napravo in obrat enkrat v obdobju treh let.

Če poročilo o meritvah hrupa v okolju, ki ga je izdelal pooblaščen izvajalec prvega ocenjevanja hrupa in izvajanja monitoringa hrupa za vire hrupa izkazuje, da obravnavani vir hrupa, v času obratovanja presega mejne vrednosti kazalcev hrupa določenih v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju je potrebno sprejeti ukrepe za zmanjšanje emisija hrupa v okolje za vir hrupa in prilagoditi hrup mejnim vrednostim.

 

Ukrepi varstva pred hrupom so ukrepi za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje ter ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu in so predvsem:
-  tehnični in konstrukcijski ukrepi ter ukrepi, povezani z načinom obratovanja ali uporabe vira hrupa,
-  ukrepi usmerjanja, porazdelitve ali omejevanja pretoka vozil, blaga in ljudi ali zmogljivosti proizvodnih ali drugih oblik dejavnosti,
   povezanih z virom hrupa,
-  ukrepi prostorskega in konstrukcijskega preprečevanja širjenja hrupa,
-  ukrepi načrtovanja glede na obremenjenost okolja zaradi hrupa primerne namenske rabe prostora in
-  ukrepi konstrukcijskega varstva pred hrupom na stavbah z varovanimi prostori.

 

Če je celotna obremenitev okolja zaradi hrupa čezmerna (vrednost kazalca hrupa Lnoč ali Ldvn na kateremkoli mestu ocenjevanja, na posameznem območju varstva pred hrupom presega mejno vrednost) je potrebno izvesti ukrepe za odpravo virov čezmerne obremenitve okolja s hrupom in uskladiti emisijo vira hrupa z zakonsko določenimi vrednostmi.

Upravljavec vira hrupa mora za obratovanje vira hrupa pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

 
Okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za:
-        uporabo oziroma upravljanje cest in železniških prog,
-        uporabo oziroma upravljanje odprtega parkirišča,
-        obratovanje naprave, če ne gre za napravo, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja
         vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega – 68. člen ZVO-1 ali obratovanje obrata, če ne
         gre za obrat v skladu s predpisom, ki ureja preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje njihovih posledic – 86. člen ZVO-1.

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10)

Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04)

Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08)